Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Livestock Development

Veterinary hospital and livestock service office

Jajarkot


Prakash Dhami

Office Chief

जर बहादुर भक्री

कार्यालय प्रमुख
Nirmal

Information Officer

तिलक बहादुर राना

सहायक स्तर पाचौं
9848299151
About Us

कृर्षि तथा पशु पन्छी मत्स्य विकास तथा पशु पालनमा आत्मनिर्भर गराइ सेवा प्रभावमा सहजता ल्याउने उदेश्यले तत्कालीन सरकारको उदेश्य अनुरुप विक्रम सम्वत २०३९ सालमा स्थापना भइ स्वीकृत निति नियम निर्देशन अनुसार अनवरतरुपमा जनताको सेवा प्रभावमा  पशु विकास पशु स्वास्थ्य र पशुपन्छी पालन कृषकहरुको टेवा पुरयाउदै आएको छ ।

यस कार्यालयको स्थापना काल देखि पशु चिकित्सालय पशु अस्पताल जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सघिय सरकार सचालन समयावधि सम्म पशु सेवा कार्यालय को रुपमा परिचित कार्यालय हाल प्रदेश स्तरिय पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको रुपमा सेवा पुरयाउदै आएको छ ।

यस कार्यालयको मत्स्य तथा पशु पन्छी उपचार तथा समग्र पशु सेवामा जनचेतना वृद्धि पशु पालन क्षेत्रमा राय सल्लाह स्थानिय तहमा जनताको घर दैलो सेवामा रही प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सहयोग गर्ने यस कार्यालयको उदेश्य रहेको छ ।


View More

Legal documents
Title Download
पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-नियमावली-२०५६
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४
प्रदेश-सार्वजनिक-खरिद-पहिलोसंशोधननियमावली-२०७६
View More
Title Download
साझेदारीमा-पशुपालन
प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-2075
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन
थप हेर्नुहोस्
Title Download
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औजार उपकरण अनुदान कार्यविधि २०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६
प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
कृषि-पशुपन्छी
साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
प्राविधिक विध्यालयमा अर्गानीक कृर्षि तथा पशु सेवा कार्यविधि २०७६
थप हेर्नुहोस्
News/ Notices
Title Download
एक जिल्ला दुई पकेट कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना ||
बिशिस्ट जातका पशुपंन्छी प्रावर्धन कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना ||
प्रस्ताव आह्ववानको सूचना ||
View More

© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जाजरकोट
Last Updated: 2021/04/28
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.